Himbergbekken går gjennom mye urørt skog og noe myrområde.  Dette medfører mange oppgangshinder og vi har stort fokus på dette.  Bekken har vært en av de mest produktive bekkene i fylket, men senere år er det blitt mye sand og dårlige gyteforhold i den.  Her ser vi på muligheter for å bedre gyteforholdene.

Grisebekken er en liten sidebekk/grøft til Himbergbekken.  Den går i åpent jordbrukslandskap.  Ved stor vannføring (flom) er det ofte blitt observert stor pågang av fisk.  Gytingen skjer ofte innenfor en veldig kort tidsramme.  Vi er i god dialog med grunneier vedrørende å bygge voll, for å unngå tilsig/utslipp av gjødsel til bekken.

Hegren er også blitt ett problem ved at den tar mye yngel i begge disse bekkene, i tillegg til voksen fisk.  Vi vil prøve å dokumentere dette nærmere, i tillegg til å etablere mer skjul for yngelen slik vi har gjort i andre bekker.