Applikasjonen er mulig å benytte av flere organisasjoner og til ulike prosjekter.  Her følger informasjon om pågående prosjekter som benytter appen:

SFFAL – Sjøørretens vandringsmønster fra Sandefjordsfjorden:
Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk (SFFAL) gjennomfører i samarbeid med Akvaplan Niva, ett prosjekt, hvor målet er å studere vandringsmønsteret til sjøørreten fra Sandefjordsfjorden m.m.  Prosjektets leder er Guttorm Christensen.  Merkingen startet i 2016. Målet er å se om fisken er stedbunden eller om den vandrer langs kysten mer eller mindre vilkårlig på leting etter mat og om den går tilbake til samme bekk/elv hvert år for å gyte.

Gyroprosjektet
Merket fisk med sender innoperert i buken. Senderen logger dens vandringsmønster fra Drammensvassdragene og ut Oslofjorden.  Målet er å studere smittefaren av gyro fra Drammensvassdraget, inkludert Lierelva og Sandeelva videre til bla Glomma og Numedalslågen.  Fisken har vært bedøvet og frarådes å spises.  Fanges slik fisk og den avlives, bes sender som finnes i buken på fisken, sendt til Thrond Haugen, professor ved NMBU.  Merkene er hvite og har inneholder epostadressen thha@nmbu.no.  Les mer på deres egen hjemmeside (ekstern lenk).

Havabborprosjektet
Ledes av professor Thrond Haugen ved NMBU.  Her ønskes mest mulig rapportering av fanget havabbor.  Benytt merkeeieradressen thha@nmbu.no ved all fangst og gi så mye opplysninger som mulig.  Skjellprøver er også ønskelig sendes inn.  Du kan lese mer på disse sidene (ekstern lenk).  Kontaktinformasjon til Thrond Haugen finner du her.

Umerket fisk, ønskes også rapportert.  Fyll da ikke inn noe i feltet for id-merking, men fyll inn flest mulig av de andre feltene. En rapportering pr. sjøørret.  Du trenger ikke være detaljert om fiskeplass, men oppgi fjordnavn eller stedsnavn i merkefeltet.

Merkene har ett ID-nummer på ene siden. Motsatt side vår e-postadresse for å kunne rapportere via e-post for dem som ikke har vår fangst-app.

Merkene har ett ID-nummer på ene siden. Motsatt side vår e-postadresse for å kunne rapportere via e-post for dem som ikke har vår fangst-app.

Merkingen gjøres ved å sette ett floy-tag merke bak og i underkant av fiskens ryggfinne.  Merket har forskjellige farger, unike nummer og merkeeieres e-postadresse (alternativ annen kontaktinformasjon)

Ved fangst av merket fisk, ta ett bilde av id-nummeret og behandle fisken på en mest mulig skånsom måte. Vi oppfordrer til å sette ut igjen all merket fisk!

Ved rapportering av merket sjøørret, er det viktig å opplyse om følgende:
a. ID-nummer på merket
b. Merkets farge
c. Fangststed
d. Fangstdato
e. Ble fisken satt ut igjen levende, eller avlivet

Videre ønsker vi om mulig også å få opplyst om;
f. Fiskens lengde i cm
g. Fiskens vekt

Tilleggsopplysninger:
I merknadsfeltet, så kan det også gis opplysninger om fisken hadde lus, om den var blank eller farget, utgyt eller ikke.  Kom gjerne også med andre opplysninger du mener kan være relevant om du ønsker dette.

Har du ytterligere spørsmål, eller ønsker å benytte applikasjonen i eget prosjekt, kontakt oss på post@sffal.no