BEKKENE I SANDEFJORD

VIRIKBEKKEN

Ønsker du å gi et lite bidrag ? Vipps til 25077 eller send til kontonr. 1503.78.13807


Fig.1. Utlegg av gytegrus gir gir nye gyteområder.
Fig.2. El.fiske nedstrøms Virik – dammen gav mye gjedde.
Fig.3. Nye sperrer m/ løvsperrer i utløpet av Bugårdsdammen

Virikbekken starter i Bugårdsdammen og renner ut i Istrevassdraget ved Hem bru. Den har to innfallsbekker som også er sjøørretførende – Brønnumbekken og Marumbekken. De siste årene er det lagt ut 120 tonn gytegrus på strekket mellom kulverten oppe ved jernbanen på Skiringsalsveien og Søndre Virik gård. Et strekk på ca. 700 meter. Virikbekken renner gjennom et landskap som er sterkt preget av jordbruksdrift. Bekkens økologiske tilstand bærer da også preg av det. Ved siden av en dårlig økologisk tilstand, har det også vandret ned gjedde og abbor fra Bugårdsdammen. Gjedda er ulovlig utsatt i dammen. Manglende vedlikehold av sperresystemet oppe i Bugårdsdammen er årsak til migrasjonen nedover i vassdraget. Nye sperrer m/ løvfangere kom på plass høsten 2018. Det må imidlertid en vesentlig innsats til for å bli kvitt problemet med gjedda. Virikdammen er også full av nevnte arter.
Kommunen sitter her på ansvaret og det gjenstår å se når de kommer opp med en plan. Vi presser på det vi kan, men foreløpig har det ikke kommet noe konkret på tapetet. Sffal vil våren 2019 ta ut miljøDNA fra strekket nord for Hem bru og mot Runddansen i Istrevassdraget for å se om gjedda har spredd seg hit også. Videre skal det bygges gjeddesperre i Brønnumbekken og Marumbekken. Det vil ikke bli gjort ytterlige habitatforbedrene tiltak i selve Virikbekken fra vår side, før man har fått fjernet gjedda. Vi finner det ikke forsvarlig og heller ikke moralsk riktig å bruke fiskefondsmidler på et slikt arbeid, med dagens status på bekken. Bekken har imidlertid mange fine partier som med utlegg av grus kan bli fine gyteområder for sjøørreten. Det skal også skiftes ut en kulvert som byr på problemer for gytevandrene fisk og flom.