Håkestadbekken, starter i Tjodalyng i Larvik kommune.  Bekken er preget av å gå ved noen av distriktets største steinbrudd, som har tilført bekken finsedimenter opp gjennom årene.  På tross av dette, ser vi fisken fortsatt går opp og gyter i de øverste områdene som ikke er påvirket.  Lenger ned virker det som gytingen er mer sporadisk.

Vi mener å se en sammenheng da fisken i størst grad velger å gå opp å gyte, ved større nedbør som gir stor vannføring om høsten.  Samtidig medfører dette mer tilførsel av finsedimenter.

Bekken går gjennom mye jordbrukslandskap med lite eller ingen kantvegetasjon.  Dette medfører erosjon og utgravninger i bekkekantene.  Vi er i god dialog med grunneiere.  Ved neste bekkerens vil vi bistå dem med utlegging av gytegrus/beplantning i kantsonen.

Håkestadbekken produserer bra med yngel.  Vi har gjennom tiden fulgt med bekken, holdt tilsyn med den og rensket for oppgangshindre ved behov.