BEKKENE I SANDEFJORD

HASLEBEKKEN

Ønsker du å gi et lite bidrag ? Vipps til 25077 eller send til kontonr. 1503.78.13807


HASLEBEKKEN starter opprinnelig på vannskille oppe ved Bottensletta nordvest for Åbol. Ved Sommerro gård er bekken lagt i rør. Rørstrekket er ca.3,4 km langt og bekken åpner seg igjen på jordet ca. 200m nord for brua i bunn av Gjekstadbakken. Herfra renner den naturlig og munner ut innerst i Mefjorden. Gytestrekket i bekken er de siste 200 meterne fra brua og opp til rørporten. Sffal gjorde en større undersøkelse i bekken i 2017 og en rapport ble levert Sandefjord kommune i januar 2018. Rapporten ligger i kategorien Rapporter på hjemmesiden.

Den delen av Haslebekken som renner som åpen bekk, renner gjennom bolig og industriområder. Før industri og fyllplass ble etablert, var området en idyll med rikt biologisk mangfold og beiteområder. Munningsområdet har også strandengområder som er klassifisert som viktige i naturbasen. Kyststien går også gjennom området. Sffal arbeider for å påvirke kommune og politikere til å se verdien av område og få på plass en plan for oppgradering av grøntområdene langs bekken som beboere og turgåere kan gjøre nytte av, samt en restaurering av vassdraget på kommunens eiendom. Etter vår mening burde det også vært en form for forbindelse fra fastlandet til Gokstadholmen og Ormestadholmen.   Haslebekken er blant de bekker i kommunen som er klassifisert som svært dårlig i flg. vanndirektivets klassifiseringssystem. Det er også høye nivåer av fosfater og koliforme bakterier i bekken. Dette tyder på vesentlige lekkasjer i kommunens avløpssystem, hvilket vi har påpekt ved flere anledninger. Nivåene gjeldene tungmetaller i sedimentlagene i bekken er imidlertid akseptable og lavere enn ute i fjordsystemet. Undersøkelsen viste videre at bekken huser bra med yngel i alle årsklasser. Noe gytefisk ble også påvist. Sffal la i 2018 ut 60 tonn med gytegrus i bekkens øvre del. Vi fortsetter i 2019 med noe bearbeiding i dette området. Haslebekken og Djupsundbekken er eneste gytebekker i Mefjorden.