Kommunen har fått 2 nye laks og sjøørretførende vassdrag i forvaltningområdet. Det er Hagenesvassdraget og Aulivassdraget.

Hagenesvassdraget består av 4 separate elvestrekninger; Storelv og Skorgeelva som renner inn i Goksjø, Hageneselva som renner ut av Goksjø og inn i Åsrumvannet og Svartåa som munner ut i Hageneselva ved Skolihølen.  Vassdraget munner ut i Nummedalslågen ved Sundet bro. Grunneierenes Fiskeforening Andebu og Hedrum – GFAH, forvalter vassdraget. Det settes årlig ut yngel og fisketrappa ved Bakkane er blitt oppgradert. Fiskesesongen starter 15 august og slutter 10 oktober. Fiskekort gjelder for Skorgeelva, Hageneselva og Svartåa. Kort fåes kjøpt på Holmen Gård og på nett www.hageneselva.no samt www.isystem.no/fiskekort/ Husk desinfisering av redskapen. Kortpriser er kr. 250,- for døgnkort og kr. 1000,- for sesongkort.

Aulivassdraget inkluderer sideelven Merkedammselva som har sitt utløp i Merkedammen og renner inn i Aulielva rett nord for Låne.  Elva krysser kommunegrensa mot Tønsberg rett syd for Hesby.  Vassdraget er laks og sjøørretførende opp til Borgen mølle. Den har også flere mindre sidebekker som er sjøørretførende.  Elva forvaltes av Aulivassdragets elvelag og fiskekort kan kjøpes via SMS til 47 40 79 00.
SF179D1 = Døgnkort kr. 50,-.
SF179S1 = Sesongkort kr. 200,-.
Gjelder både Aulielva og Merkedamselva.

NB:  Kortpriser er pr. 2018 og vi tar forbehold om endringer.