Lingumbekken er med å danner hovedløpet til Istreelva.  Limgumbekken starter i skog og går gjennom dyrket mark med lite vegetasjon før den treffer Istreelva.

I 2013 byttet vi to rør i forbindelse med to bruer i bekken, som var til hinder for oppgang av fisken.  Vi har også lagt ut gytegrus i størstedelen av bekken, som er ca 1300 meter lang.   Det er også laget flere terskler og lagt ut stor stein som skjul for yngelen.

Fra å være en bekk som nesten ikke produserte fisk, er det blitt en av de bedre bekkene i kommunen, med tanke på produksjon av yngel.

Sommeren 2018 som var en unormal varm og nedbørsfattig sommer, lå bekken tørrlagt i mer enn fem uker.  Under slike ekstreme forhold vil dette gjenta seg, dersom det ikke gjøres tiltak.

Vi holder tilsyn med bekken og vedlikeholder den ved behov.