Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk – SFFAL er en frivillig organisasjon som i hovedsak jobber med habitatsforbedrende tiltak i Sandefjord og tilstøtende vassdrag. Vi bidrar også som en rådgivende part ovenfor kommuner og grunneiere. Vi samarbeider også med lokale foreninger som jobber med natur, friluftsliv og fiske-relaterte temaer, også utenfor Sandefjord kommune der dette er ønskelig og naturlig.