Skravestadbekken er en liten bekk, bare noen få hundre meter lang. Bekken starter som ei grøft i jordbrukslandskapet, vest for tidligere Skravestad guttehjem. Den renner sydover og selve bekken starter først i skogen syd for riksvei 303. Bekken er en meget god gytebekk med høy produksjon.  Bekken munner ut i Engøkilen.

Vi har ansett bekken som naturlig i god stand og ikke utført noen særskilte tiltak i denne.  Vi skal fremover benytte Skravestadbekken som referansepunkt for andre bekker vi jobber aktivt med, da denne er naturlig.